ALMINNELIGE

OPPDRAGSVILKÅR

Advokatfellesskapet Vest vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med advokatforskriften Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatfellesskapet Vest sine interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene fremgår av punktene nedenfor.

Før et oppdrag settes i gang, vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan, eller bør, ta på seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget, vil det også bli foretatt en identifikasjonskontroll som følge av Hvitvaskingsloven.

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Advokatfellesskapet Vest har følgende timepris: kr. 1.600 – 2.400 med tillegg av mva. Minste timeenhet er 0,25 timer.

Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer, samt eventuelle direkte utlegg, vil normalt faktureres hver 3. måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter Morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder for det enkelte oppdrag.

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klienten samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at videre fakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av Staten. Forutsetning er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser.

Salær og utlegg kan være dekningsberettiget under rettshjelpsforsikring hos deg for visse sakstyper, og kan da kreves refundert av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet dekker opptil fra kr. 80.000 til 100.000, alt etter forsikringsselskapets konkrete vilkår etter fradrag av egenandel på fra kr. 2.000 – 4.000 + 20 % av det overskytende. Hvorvidt tvisten er dekningsberettiget, vil fremgå av din polise.

Vi besørger saken meldt inn til selskapet, og krever inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Dette forutsetter at du gir oss opplysninger om forsikringspolisens nummer. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Du, som klient, er fullt ut ansvarlig for dette.

Hvor bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten underretter oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten, eller fra motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra, og inn til, vårt kontor i saken.

Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger, og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten bli tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende. Det samme gjelder dersom en motpart som er dømt til å betale saksomkostninger, ikke betaler.

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i Advokatfellesskapet Vest har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble, eller burde blitt, kjent med de omstendigheter klagen begrunnes på. Klagen behandles av advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnda.

Reglene for God Advokatskikk, og nærmere opplysninger om klageordningen, finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.juss.no under Råd og Rettshjelp.

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert èn gang pr. år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.

© Advokatfellesskapet Vest | Kirkestien 2, 4012 Stavanger | Org.nr: 977 188 873 | E-post: post@advest.no

| Tlf: +47 51 89 52 20 | Faks: +47 51 89 52 22 | Design by Limedrop